"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Het Nieuwe Werken in nieuwe verhoudingen en nieuwe verantwoordelijkheden

Het Nieuwe Werken in nieuwe verhoudingen en nieuwe verantwoordelijkheden


Dit is een column uit het boekje 'Het Nieuwe Werken' van de Businesskring van KBenP Associates (deel6 van 17)

Wat is er mis met het oude werken?

Waarom wordt er tegenwoordig steeds meer gesproken over ‘het Nieuwe Werken'? Waarom zou er behoefte zijn aan ‘het Nieuwe Werken'? Wat is er mis met ‘het Oude Werken'? Dit zijn vragen die steeds meer pregnant worden.

‘Het Nieuwe Werken' is naar mijn mening het antwoord op de veranderende voorkeuren van de moderne werknemer en het gebrek aan flexibiliteit van de arbeidsmarkt in de ogen van werkgevers. Nu is dat ook niet zo vreemd, want het geheel heeft immers een zekere antiquiteitwaarde. De huidige inrichting van het Westerse arbeidsstelsel is met name ontleend aan de Tweede Industriële Revolutie. Taylorisme, Fordisme en ook de Human Relations benadering werden vooral gekenmerkt door een focus op beheersing en controle van de arbeidsrelatie. Voor het eerst maakte massaproductie ook massaconsumptie mogelijk.

De rol van massaproducent is inmiddels echter overgenomen door lage lonen landen als China en India. Het Westerse laatmoderne arbeidsstelsel is evenwel nog altijd ingericht alsof massaproductie de toon zet. De aandacht in door kennis en diensten gedomineerde Westerse economieën is al meer dan een decennium verschoven naar flexibilisering en maatwerk.

Er is nog een ontwikkeling die benoemd moet worden. De nieuwe era heeft, mede door de toegenomen welvaart, veel gevolgen op allerlei gebieden. Zo is de rol die arbeid in het leven van de Westerse mens inneemt gebleken aan verandering onderhevig te zijn. Eén verandering is dat de centraliteit van arbeid afneemt. Hiermee wordt bedoeld dat arbeid minder in plichten wordt gedefinieerd en meer in rechten en dat de rol die werken speelt inboet aan belang ten opzichte van bijvoorbeeld vrije tijd en zorgactiviteiten. Dat heeft een ander arbeidsethos tot gevolg. Andere werkverhoudingen ontstaan. Een nieuwe vorm daarvan is ‘het Nieuwe Werken'. De kern hiervan komt er op neer dat werknemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen voor de inhoud , vorm en verwezenlijking van hun werkzaamheden. Daar waar in de vorige eeuw het verrichten van arbeid nog het vervullen van primaire levensbehoeften betekende, krijgt arbeid, daarnaast, steeds meer een waarde- of zingevingcomponent. De vervulling van een hogere levensbehoefte.
In dit licht is de erfenis van een arbeidsstelsel uit de 20ste eeuw achterhaald en sleets geworden door de eisen die er in de 21ste eeuw aan gesteld worden. Dit leidt voor de twee voornaamste partijen op de arbeidsmarkt, vragers en aanbieders van arbeid of werkgevers en werknemers, tot andere verhoudingen en verantwoordelijkheden.

Werknemers

Voor werknemers kan ‘het Nieuwe Werken' meer vrijheid en zingeving betekenen, meer ruimte voor eigen initiatief. Het betekent ook een grotere verantwoordelijkheid voor het aantonen van de eigen toegevoegde waarde. Voor niets gaat de zon op. Al eeuwen. Werknemers worden ondernemer van hun eigen talenten. Werknemers kunnen door technologische ontwikkelingen ook op een grotere fysieke afstand staan van de werkgever. De werkgever die meer en meer moet worden begrepen in de zin van opdrachtgever. Technologische ontwikkelingen stellen de werknemer ook daadwerkelijk in staat om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoud, vorm en verwezenlijking van hun werkzaamheden.

Werkgevers

Werkgevers zullen experimenten met ‘het Nieuwe Werken' alleen omarmen als de nieuwe vrijheid van werknemers gepaard gaat met compensatie van de traditionele controlemechanismen voor de werkgever. Voor werkgevers betekent ‘het Nieuwe Werken' dat traditionele sturingsmechanismen weinig zin meer hebben. Aansluiting zal bijvoorbeeld moeten worden gezocht bij intelligente vormen van outputsturing. Meteen gezegd hebbende dat een concept als outputsturing óók een concept uit de (laat) vorige eeuw is.

Consequenties

Werkgevers en werknemers zullen op een meer dynamische wijze, dan tot nu toe het geval, gezamenlijk vorm moeten geven de arbeidsrelatie. Hierbij zal die relatie pragmatischer en vluchtiger zijn op het moment dat één van beide partijen daar behoefte aan heeft of aanleiding toe geeft. Flexibiliteit betekent echter ook geringere zekerheden; het werkt altijd meerdere kanten op. Het hoeft evenwel niet a priori zo te zijn dat ‘het Nieuwe Werken' alleen geschikt is voor hoogopgeleide kenniswerkers. Het zal wel zo zijn dat nieuwe arbeidsverhoudingen en verantwoordelijkheden daar als eerste aangrijpen. Dit komt mijns inziens vooral omdat er voor informatieverwerkende en besturingsfuncties meer ruimte is voor flexibilisering dan voor praktijkgebonden functies. Juist deze laatste functies worden veelal door lager opgeleide werknemers vervuld.

De rol van de overheid is in dit alles onderbelicht gebleven. ‘het Nieuwe Werken' betekent voor de overheid, als nog niet genoemde partij op de arbeidsmarkt, een meer faciliterende rol. Onontkoombaar is hierbij vooral het faciliteren van de liberalisering van de arbeidsmarkt. De Commissie Bakker heeft al eerder (2006) vastgesteld dat de bestaande wet- en regelgeving onvoldoende tegemoetkomt aan de veranderende eisen. Zonder hiermee een lans te willen breken voor ‘het Nieuwe Werken' liggen de aanbevelingen van de Commissie Bakker in de lijn met de gedachten achter ‘het Nieuwe Werken'.

Tot slot een punt van overweging. ‘Het Nieuwe Werken' belicht de zonzijde van toekomstige arbeidsrelaties. Het kan dan niet anders dan dat de schaduwzijde van ‘het Nieuwe Werken' daarmee onderbelicht blijft. Zo kan in redelijkheid worden beargumenteerd dat het veelgebruikte woord flexibilisering een eufemisme is voor uitholling van de onderlinge solidariteit tussen werknemers en een verzakelijking van onderlinge collegialiteit. De eerste tekenen, een afnemende legitimiteit van de vakbonden, zijn daarvan al zichtbaar. De vraag is echter of een dergelijke ontwikkelingen ondanks of dankzij concepten als ‘het Nieuwe Werken' zichtbaar worden. Individualisering van de sociale zekerheid speelt in dit verband tenminste een belangrijke bijrol. Zo schuifelt ‘het Nieuwe Werken', gewild of ongewild, gewenst of ongewenst, voetje voor voetje het werkzame leven in.

Gert-Jan Raatgever van Raatgever.nl

Bron: www.kbenp.nl

Het boekje is gratis te verkrijgen bij KBenP

Tags: arbeidsmarkt, flexibiliteit

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...